کارشناس ارشد حسابداری - 1221668

IR

rasoul daddeh

1221668 - USD
Subscribe
تاریخچه معاملات۰۶ مهر ۱۴۰۱
تجربه
زمان چیرگی و مهارت۰۸ مهر ۱۴۰۱
اهرم1:1000
Aggression
۰٪

بیوگرافی

i trade with price action night strategy ... trade with forex ea ... stay with me and earn more money

Balance‎$۰٫۷۹
Current profit‎$۰٫۰۰
Efficiency۵٪
Profitability۰٪
Traded lots۰
Average lots۰
Average profit per lot‎$۰٫۰۰