کارشناس ارشد حسابداری - 124046

I Gusti Made Sudarsana

124046 - USD
Subscribe
تاریخچه معاملات۰۶ اسفند ۱۳۹۶
تجربه
زمان چیرگی و مهارت۰۶ اسفند ۱۳۹۶
اهرم1:1000
Aggression
۰٪

بیوگرافی

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

Balance‎$۲٬۰۶۹٫۵۲
Current profit‎$۰٫۰۰
Efficiency۳۰٪
Profitability۰٪
Traded lots۰
Average lots۰
Average profit per lot‎$۰٫۰۰
Average efficiency index۰٪