کارشناس ارشد حسابداری - 149418

ID

Tri Aprianti

149418 - USD
Subscribe
تاریخچه معاملات۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تجربه
زمان چیرگی و مهارت۱۶ اسفند ۱۳۹۶
اهرم1:200
Aggression
۰٪

بیوگرافی

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

Balance‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴
Current profit‎$۰٫۰۰
Efficiency۱۱٪
Profitability۰٪
Traded lots۰
Average lots۰
Average profit per lot‎$۰٫۰۰