کارشناس ارشد حسابداری - 393878

Tamhill Ltd

393878 - USD
Subscribe
تاریخچه معاملات۲۲ شهریور ۱۳۹۸
تجربه
زمان چیرگی و مهارت۲۶ شهریور ۱۳۹۸
اهرم1:500
Aggression
۰٪

بیوگرافی

The trader has not provided addition information on his account or strategy. You can request it by contacting the trader.

Balance‎$۱۴٫۱۴
Current profit‎$۰٫۰۰
Efficiency‎−۱۰۰٪
Profitability۰٪
Traded lots۰
Average lots۰
Average profit per lot‎$۰٫۰۰
Average efficiency index۰٪