کارشناس ارشد حسابداری - 555253

AE

Joseph Cruz

555253 - USD
Subscribe
تاریخچه معاملات۰۲ تیر ۱۳۹۹
تجربه
زمان چیرگی و مهارت۰۴ تیر ۱۳۹۹
اهرم1:1000
Aggression
۰٪

بیوگرافی

Start copying me and earn consistently with proper risk management.

Balance‎$۴۲٫۵۹
Current profit‎$۰٫۰۰
Efficiency‎−۸۶٪
Profitability۰٪
Traded lots۰
Average lots۰
Average profit per lot‎$۰٫۰۰