Hợp đồng SuperForex

Tất cả các loại tài khoản SuperForex đưa ra, cụ thể như tài khoản khách hàng, tài khoản đối tác và đối tác đa cấp độ được ràng buộc theo hợp đồng pháp lý tương ứng (điều khoản sử dụng). Những điều khoản này được cung cấp cho bạn khi bạn mở một tài khoản mới, vì vậy bạn có thể tự làm quen với tất cả điều kiện và thủ tục liên quan đến tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn muốn tra cứu những tài liệu này hoặc xem lại những điều khoản cập nhật, bạn có thể trình duyệt tất cả hợp đồng của chúng tôi dưới đây.